Referee Commission – Ring Sports

Chairman
Dr. Sanjay Kumar Yadav
(Himachal Pradesh)
Member
Sh. Nilesh Shelar
(Maharashtra)
Sh. C Suresh Babu
(Tamilnadu)
Sh. Vivek Anila Satheesh
(Kerala)
Sh. Deepak Kumar
(Haryana)
Sh. Pushpendra Gujjar
(Rajasthan)
Sh. Krushna Chandra Dakua
(Odisha)
Sh. Balvinder Singh
(Punjab)
Sh. Sanjeeb Xess
(Odisha)