Coaching Committee

Chairman
Ms. Pooja Harsha
(Karnataka)
Member
Ms. Anju Sharma
(Haryana)
Ms. Kriti Rani Sahoo
(Odisha)
Ms. Uma Mangeshwari
(Tamilnadu)
Ms. Rajwant Kaur
(Punjab)
Ms. Monika Bhan
(Jammu & Kashmir)
Ms. Sheetal Ashish Rane
(Maharashtra)